Behandlingmetoder

Miljöterapi

Syftet med miljöterapin är att ge våra klienter en stabil social social miljö där de ges möjlighet till positiv utveckling. Vi använder den fysiska och psykiska miljön för att lära och förstärka sociala och praktiska färdigheter som är viktiga för ett självständigt liv. 

Traumabehandling

Där många av våra klienter idag har traumatiska livserfarenheter är det viktigt för oss att förstå våra klienters behov och att skapa en miljö och klimat av trygghet och positiva relationer. 

Detta gör vi på Nya Tag med hjälp av en grundläggande traumaförståelse som är ett förhållningssätt som utgår från TMO- traumamedveten omsorgoch ett lågaffektivt bemötande. 

CRA- Community reinfocement approach

CRA kan beskrivas som ett brett spektrum av beteende träningssätt för drogproblematik, utvecklat för att utnyttja positiva förstärkare inom klientens alla livsområden; det sociala, fritid, familj och arbetsliv. Inom CRA utnyttjas miljömässiga faktorer för att förändra dessa så att  en nykter livstil är mer belönande. 

Första tiden ägnas åt att tillsammans med klienten samla in information och när detaljerna om typiska drogepisoder blivit skisserade via funktionsanalysen påbörjas den formella terapifasen. 

MI

Syftet med MI är att främja motivation och beteendeförändring och används generellt idag i rådgivning och behandling som gäller livstilsrelaterade faktorer såsom alkohol, tobak, droger, spel med mera. 

Vår roll utifrån MI och CRA är att hjälpa klienten till en egen förståelse av sin problematik och på så vis kunna formulera egna argument för förändring samt stärka dennes beslut och åtagande för att kunna klara av att genomföra förändringen. 

Läkemedelsnedtrappning

Läkemedelsprogrammet erbjuder planerad vård och behandling till dig som har fått problem med ditt bruk, missbruk eller beroende av läkemedel.

Målet med behandlingen är utsättning av samtliga beroendeframkallande läkemedel samtidigt som du lär dig hitta nya strategier för att hantera de situationer då du tidigare tagit läkemedel.

Initialt görs alltid en bedömning som bl.a. innehåller ett utredande samtal då du även får information om olika behandlingsalternativ, en grundlig intervju och ett läkarbesök. Efter det görs en individuell behandlingsplanering.

 
Behandlingen kan innehålla nedtrappning av läemedel i öppenvård eller i sluten vård. Under nedtrappningen har du regelbundna samtal med en behandlare. Efter behandlingen finns tillgång till eftervård utefter ditt behov.
 

Nätverksarbete

Familj och andra närstående är viktiga i arbetet med klienten. Det sociala nätverket kring klienten bestående av släktskap, vänskap, bekantskap, arbetsplats, myndigheter etc. utgör personens sociala sammanhang. Detta system av sociala relationer är klienten på olika sätt beroende av. I förekommande fall kallar vi till nätverksmöten där de som påverkar och är involverade i klientens situation bjuds in. Tillsammans med klienten och de inbjudna diskuteras hur man ska arbeta för att lösa de problem som finns och komma överens om vem som ska ta ansvar för vad.  

Återfallsprevention

I Nya Tags behandlingsarbete ingår det att ha beredskap för eventuella återfall eftersom återfallsrisken är hög bland människor med tungt missbruk. De är väldigt viktigt att personalen finns som ett starkt stöd i de mest kritiska situationerna. Man straffar inte automatiskt ut sig vid ett återfall men beroende på uppdragsgivarens arbetsplan och i de fall där återfallsfrekvensen överstiger det acceptabla för att kunna utöva en god behandling finns en tydlig individuell gräns. För att motverka och minska risken för återfall arbetar personal och klient tillsammans med kartläggning av de högrisksituationer som finns för recidiv i varje fall. Man skapar därmed en medvetenhet om vilka situationer man ska vara observant på och kan då pröva nya strategier så att man får möjlighet att handla på ett annat sätt vid dessa tillfällen.

 


Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72