Samverkan

SIP -samordnad individuell plan

Samverkan och samarbete kring varje individ och dennes närstående har en central roll för att Nya Tag ska kunna genomföra sitt uppdrag och för att den enskilde ska få sammanhållen vård- och stödinsatser. Målsättningen är att vi genom samverkan ska tillgodose varje individs strävan och förutsättningar för att ett leva ett så självständigt liv som möjligt. För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild individ kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan Nya Tag och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten, psykiatrin, andra vårdinstanser, polis, kriminalvård, skola, praktikplatser eller frivilligorganisationer. Syftet med rutinen är att i tidigt skede ge klienten på Nya Tag rätt stöd, hjälp eller insats till skolgång eller praktik på arbetsplats. Utgångspunkten är att den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i planeringen och genomförandet av sin vård och omsorg på Nya Tag. Vid inskrivningen erbjuds klienten att planera in en första samverkansmöte tillsammans med sin kontaktperson. Den enskilde kan själv initiera att en plan tas fram under placeringen och ska alltid godkänna att en sådan görs. 

Samverkan sker genom att tillsätta en samverkansgrupp exempelvis bestående av;

 

  •                     Klienten
  •                     klientens kontaktperson på Nya Tag
  •                     Föreståndaren på Nya Tag
  •                     Skolans kontaktperson (rektor, mentor eller någon annan person som skolan utser som     kontaktperson till klienterna) eller praktikplatsens handledare.
  •                     Socialtjänsten
  •                     Psykiatrin
  •                     Kriminalvården
  •                     Andra vårdinsatser
  •  
  •  
             Samverkansgruppen har en kontinuerlig kontakt och dialog med varandra och möten ska hållas minst två gånger per termin/halvår. 
             Nya Tag rapporterar regelbundet till uppdragsgivaren efter varje samverkansmöte. Uppföljning och utvärdering av rutinen sker på inbokade  
             utvärderingstillfällen tillsammans med föreståndare och handläggare.

 

Målet är att i samverkan hitta former för att klienter på Nya Tag samt berörda närstående ska förbättra sin hälsa samt uppnå en förändring inom livsområden som boende, arbete, sysselsättning, studier, ekonomi och relationer med närstående. Samverkan ger en kvalitativ och tillgänglig vård samt stöd och behandling, med såväl kortsiktiga som lång- siktiga mål, som upplevs som attraktiv av den enskilde. Vid samverkan bemöts klienterna med respekt där den enskilde erbjuds delaktighet i planering och beslut om stödinsatser, vård och behandling. 

 


Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72